دانشکده حقوق الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

تعداد کلاس­ها: ۱۸

تعداد صندلی دانشجو: ۶۵۰

تعداد کلاس­های دارای امکانات صوتی و تصویری: ۰

2211  22222 copy  2233  22444