دانشکده حقوق الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

 
 

رئیس

دانشکده

  محسن شکرچی ­زاده

زمینه تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی

ایمیل:mohsen.chekarchi{at}gmail.com

شماره تماس: 2688-4229 (31) 98+

 
 

معاون

آموزشی

دانشکده

  احمدرضا توکلی

زمینه تخصصی:فقه و مبانی حقوق اسلامی

ایمیل:a_tavakoli{at}phu.iaun.ac.ir

شماره تماس: 2174-4229 (31) 98+

 

مدیر

پژوهشی

دانشکده

  فرامرز عطریان

زمینه تخصصی:حقوق عمومی

ایمیل:atrian.f.1001{at}gmail.com

شماره تماس: 2130-4229 (31) 98+

 
 
 
 
 
 

 

2211  22222 copy  2233  22444