دانشکده حقوق الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

دانشکده حقوق، الهیات و معارف اسلامی با هدف ترویج فرهنگ کتاب خوانی و انجام یک امر عام المنفعه علمی طرح کتاب در گردش را در دانشکده راه ­اندازی نموده که در همین مدت کوتاه آغاز طرح پیشرفت چشم­گیری داشته که لینک ثبت نام کتاب و درخواست کتاب از این طرح می­تواند در این قسمت فعال گردد.

2211  22222 copy  2233  22444