دانشکده حقوق الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

 • ارتقای مرتبه­ ی علمی جناب آقای دکتر مسعود راعی عضو هیات علمی دانشکده به دانشیاری
 • ارتقای مرتبه ­ی علمی جناب آقای دکتر سیدکمال موسوی عضو هیات علمی دانشکده به دانشیاری
 • ارتقای مرتبه­ ی علمی جناب آقای دکتر نادعلی آشوری عضو هیات علمی دانشکده به دانشیاری
 • برگزاری نشست علمی تبیین گرایش حقوقی حقوق هسته­ای با حضور دکتر شیرانی در آذر ماه ۱۳۹۲
 • برگزاری کارگاه آموزشی روش شکواییه نویسی و طرح دعاوی کیفری به صورت علمی و عملی در آذر ماه ۱۳۹۲
 • برگزاری کارگاه آموزشی شکواییه نویسی با حضور استاد علی­اکبر آبادگر و کارگاه آموزشی تنظیم دادخواست با حضور استاد علی شمسی در آذر ماه ۱۳۹۳
 • برگزاری سمینار علمی منشور حقوق شهروندی با حضور دکتر الهام امین زاده معاون حقوقی ریاست جمهوری در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳
 • برگزاری همایش حمایت حقوقی از نظام خانواده در حقوق ایران و آلمان با حضور اساتید، قضات و وکلای برجسته ایران و آلمان (دکتر محمد آشوری، دکتر سید حسین صفایی و ...) در فروردین ماه ۱۳۹۳
 • برگزاری نشست حقوق متهم در پرتو قوانین جدید جزایی با حضور دکتر علی آزمایش در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳
 • برگزاری همایش علمی تحلیل کلیات قانون مجازات اسلامی جدید با حضور دکتر محمد مصدق در آذر ماه ۱۳۹۲
 • برگزاری کارگاه آموزشی بازیابی اطلاعات و اسناد سازمان ملل با رویکرد به رژیم حقوقی دریای خزر با حضور دکتر عباس ملکی در آذر ماه ۱۳۹۲
 • نخستین نشست تفکر در حقوق عمومی (نشست مقدماتی همایش ملی زیست حق بنیان، حقوق ملت در اندیشه شهید بهشتی در آبان ماه ۱۳۹۴

2211  22222 copy  2233  22444