دانشکده حقوق الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

حقوق کیفری و جرم ­شناسی از طریق آزمون سراسری

حقوق خصوصی از طریق آزمون سراسری

حقوق عمومی از طریق آزمون سراسری

حقوق بین الملل عمومی از طریق آزمون سراسری

الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) از طریق آزمون سراسری

الهیات و معارف اسلامی (ادیان و عرفان) از طریق آزمون سراسری

الهیات و معارف اسلامی (فلسفه و کلام اسلامی) از طریق آزمون سراسری

کلام از طریق آزمون سراسری

عرفان اسلامی و اندیشه ­های امام خمینی (ره) از طریق آزمون سراسری

2211  22222 copy  2233  22444