دانشکده حقوق الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

حقوق:  پذیرش از طریق آزمون سراسری

الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) : پذیرش بدون کنکور

فلسفه و حکمت اسلامی : پذیرش بدون کنکور

2211  22222 copy  2233  22444