دانشکده حقوق الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

حقوق جزا و جرم ­شناسی از طریق آزمون سراسری

حقوق خصوصی از طریق آزمون سراسری

حقوق عمومی از طریق آزمون سراسری

حقوق بین الملل از طریق آزمون سراسری

حقوق تجارت بین الملل از طریق آزمون سراسری

الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی) از طریق آزمون سراسری

شناخت اندیشه­ های امام خمینی (ره) از طریق آزمون سراسری

2211  22222 copy  2233  22444