دانشکده حقوق الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

پست سازمانی تلفن
ریاست دانشکده ۲۶۸۸
معاون آموزشی دانشکده ۲۱۷۴
مدیر پژوهشی دانشکده ۲۱۳۰
مدیر گروه حقوق ۲۱۷۴
مدیر گروه تحصیلات تكمیلی حقوق
 ۲۷۰۲
مدیر گروه تحصیلات تكمیلی فقه و مبانی حقوق اسلامی ۲۸۹۵
مدیر گروه كارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی و دكتری ادیان و عرفان
۲۱۷۲
مسئول دفتر رئیس دانشكده
۲۷۷۱
آموزش دانشكده
۲۷۶۴
امور فارغ التحصیلان دانشكده
۲۵۷۳

2211  22222 copy    22444

 

 

IAUN

حق نشر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد. © ۱۳۹۹-۱۳۹۸

تماس با دانشگاه | ارتباط با ریاست

 

شبکه های اجتماعی

 apci aparat etaa1   instagram icon black and white Linkedin Icon