دانشکده حقوق الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

نام و نام خانوادگی پست سازمانی تلفن
دکتر محسن شكرچی زاده
ریاست دانشکده ۲۶۸۸
دکتر احمدرضا توكلی
معاون آموزشی دانشکده ۲۱۷۴
دکتر فرامرز عطریان
مدیر پژوهشی دانشکده ۲۱۳۰
دکتر احمدرضا توكلی
مدیر گروه حقوق ۲۱۷۴
دکتر غلامحسین مسعود
مدیر گروه تحصیلات تكمیلی حقوق
 ۲۷۰۲
دکتر محمدهادی مهدوی
مدیر گروه تحصیلات تكمیلی فقه و مبانی حقوق اسلامی ۲۸۹۵
محمدعلی حیدری مدیر گروه كارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی و دكتری ادیان و عرفان
۲۱۷۲
مرتضی ایمانیان
مسئول دفتر رئیس دانشكده
۲۷۷۱
پروانه مهربان
آموزش دانشكده
۲۷۶۴
زهرا سپیانی امور فارغ التحصیلان دانشكده
۲۵۷۳

2211  22222 copy  2233  22444