دانشکده حقوق الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

E Mail Icon

ایران، استان اصفهان، نجف‌آباد، بلوار دانشگاه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد، دانشکده حقوق الهیات و معارف اسلامی

کد پستی: ۸۵۱۴۱۴۳۱۳۱

phone icon

۴۲۲۹-۱۱۱۱ (۳۱) ۹۸+

 
 
۱-مسیر پیاده روی
lt gm1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
۲- مسیر عبور با اتومبیل
 
lt gm2

2211  22222 copy  2233  22444