دانشکده حقوق الهیات و معارف اسلامی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

گروه حقوق:

کارشناسی حقوق

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم­شناسی

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

کارشناسی ارشد حقوق عمومی

کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل

دکترای تخصصی حقوق کیفری و جرم ­شناسی

دکترای تخصصی حقوق خصوصی

دکترای تخصصی حقوق عمومی

دکترای تخصصی حقوق بین الملل عمومی

گروه الهیات و معارف اسلامی(فقه و حقوق):

کارشناسی الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)

کارشناسی فلسفه و حکمت اسلامی

کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)

کارشناسی ارشد شناخت اندیشه­های امام خمینی (ره)

دکترای تخصصی الهیات و معارف اسلامی (فقه و مبانی حقوق اسلامی)

دکترای تخصصی الهیات و معارف اسلامی (ادیان و عرفان)

دکترای تخصصی الهیات و معارف اسلامی (فلسفه و کلام اسلامی)

دکترای تخصصی کلام

دکترای تخصصی عرفان اسلامی و اندیشه ­های امام خمینی (ره)

2211  22222 copy  2233  22444